Câu đố tổng hợp:

Mang tên một giống trái chua
Thêm huyền là món mọi nhà chấm xôi
Nặng thành người đẻ ra tôi
Thêm “o” huyền nữa, chuột thời tránh xa
Là gì?