Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Tuyên ngôn Độc lập lần hai
“Bình Ngô đại cáo của ai, hỡi người?