Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Một võ tướng, một văn quan
Bị vây thà chết không hàng mới trung
Bình thuốc độc, ngọn lửa hồng
Thành xưa ghi dấu anh hùng còn đây?
(Là ai?)