Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ba năm chẳng biết nói năng
Hay tin giặc đến lớn nhanh lạ lùng
Vung roi ngựa sắt phá Ân
Giặc thua bỏ chạy, phi thân lên trời?