Đố ai:

Lừng danh áo vải, cờ đào
Giặc Thanh bạt vía cắm đầu cút xa
Tên ông thơm ngát loài hoa
Đời ông vang mãi bài ca anh hùng?