Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Thương người thiếu phụ chờ chồng
“Chinh phụ ngâm khúc”, một lòng dịch ra?