Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Sĩ gì bác ái hơn người
Chữa lành bệnh tật, khâu liền vết thương?