Câu đố về thực vật:

Lẽ đời râu bạc phải già
Còn tôi râu bạc lại là con non
Là bắp gì?