Câu đố về động vật:

Chăm chỉ sống thành bầy đàn
Suốt ngày tính tính bàn bàn kiếm ăn
Là con gì?