Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Tận miền Ải Bắc xa xôi
Đèo gì muốn đến nhà trời phải qua?