Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Sông nào nổi sóng bạc đầu.
Ba phen cọc gỗ đâm tàu giặc tan?
Ải nào núi đá giăng giăng
Năm xưa tướng giặc Liễu Thăng rụng đầu?
Gò nào thay giặc chất cao
Quang Trung thừa thắng tiến vào Thăng Long?
(Là những nơi nào?)