Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Làm quan Tổng đốc Hà thành
Giữa khi vận nước, tơ mành treo chuông
Mất thành tự vẫn theo luôn
Tấm gương trang liệt còn muôn năm truyền