Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Khi xưa chữa bệnh cho vua
“Quốc Sư” là tước, lệnh trên trao truyền,
Còn phong trang ấp bậc tiền
Đến khi ông mất, lập nguyên đền thờ?