Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Nguyên - Mông tàn bạo xâm lăng
Vua Trần lo lắng hỏi hàng Thái sư
Ai từng tâu với vua ngay:
Đầu thần còn đấy, xin ngài đừng lo?