Đố ai qua Nhật, sang Tàu 
Soạn thành huyết lệ lưu cầu tàn thư 
Hô hào vận động Đông Du 
Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền ?