Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Là nơi thấp nhất giếng khơi
Sông gì thăm thẳm vực sâu đen ngòm?

Đố là sông gì?