Câu đố về thực vật:

Là hoa không phải hôm nay
Phải chờ phải đợi đến ngày hôm sau
Là hoa gì?