Câu đố về hoa:

Hoa gì chỉ nở về đêm
Muốn xem phải đợi trăng lên ngang đầu?