Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Là hạt nhưng chẳng nảy mầm

Ai đi chẳng hỏi, ai về chẳng hạn?