Là chim mà chẳng biết bay,
Giỏi săn bắt cá, lội hay, bơi tài

Là chim mà chẳng biết bay, Giỏi săn bắt cá, lội hay, bơi tài