Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Kinh thành đây chốn đế đô
Núi gì vua đến lễ an lộc trời?