Có ngạnh chẳng phải lưỡi câu,
Còn nhỏ đã mọc đuôi râu dài dài.
Đầu bẹt chẳng giống một ai.
Suốt ngày bơi lội vãng lai dưới đầm.

Có ngạnh chẳng phải lưỡi câu, Còn nhỏ đã mọc đuôi râu dài dài. Đầu bẹt chẳng giống một ai. Suốt ngày bơi lội vãng lai dưới đầm.