Không phải gàu mà dùng để tát.
Không phải quạt cũng để giải nồng.
Không phải nông mà dùng để đựng.
Không phải mũ cũng để đội đầu.

Đố là cái gì?