Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Hai cô ở tại hai buồng
Không chơi hoa nguyệt ra tuồng cấm cung
Đêm thì cửa đóng mịt mùng
Sáng thời mở cửa mà không ra ngoài?