Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Không huyền vị của hạt tiêu
Có huyền, công việc sớm chiều nhà nông
Mất đuôi ăn có ngon không
Dầm tương, dân chúng ruộng đồng ăn quen.
(Là những chữ gì?)