Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Không hình nào rõ xưa nay
Thế mà chạy được suốt ngày suốt đêm.
Đến đâu cây lá reo lên
Thoảng qua chốc lát, xong liền bay đi.
(Là gì?)