Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Không gieo, không cấy
Mà cứ mọc hoài
Đến lúc quá dài
Cắt đem vứt bỏ.
(Là gì?)