Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Con gì không mắt không tại
Có đầu, có cuối, ai ai cũng nhờ?
(Là gì?)