Câu đố về thực vật:

Béo tròn mặc áo xanh xanh
Chua ngoa nổi tiếng thành danh lưu truyền
Là quả gì?