Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ì ầm vang dội
Góc trời xa xôi
Ai nghe cũng sợ?

Đố là gì?