Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Trạng gì số học tinh thông
Bốn mươi sáu tuổi mới là Trạng nguyên
Được vua phong tước Trình Công
Trong tay thế cuộc, “Sấm” vang mọi miền?