Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Chẳng phải khói, bạn với sương
Mảnh mai, trong suốt nhẹ vương lá cành
Không gian ai khéo giăng mành
Âm thầm gọi vạn chổi xanh nảy mầm.
(Là gì?)