Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Hỏi ai thề trước mặt vua
Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng
Một lời quyết chiến hô vang
Phá quân Mông Cổ, chặn đường xâm lăng?
(Là ai?)