Câu đố về con người và địa danh:

Ngọc xanh nằm giữa đô thành
Vua Lê trả kiếm sử xanh lưu truyền
Là hồ nào?