Chăm chỉ sống thành bầy đàn,
Suốt ngày tính tính bàn bàn kiếm ăn.

Chăm chỉ sống thành bầy đàn, Suốt ngày tính tính bàn bàn kiếm ăn.