Lên một ăn không

Chưa làm được gì

Chỉ là biết khóc

Lên mười ăn hại

Chẳng làm được gì

Học hành nhếnh nhoáng

Không thuộc cửu chương

Mười lăm năm đấy

Chẳng biết làm gì

Cơm không nấu được

Làm khổ mẹ cha

Hai mươi ăn bám

Như một loài cây

Con còn ăn học

Hai lăm vẫn học

Không biết làm gì

Mọi người so bì

Tôi còn mải học

Mẹ cha khó nhọc

Ngẩng mặt than trời

Giời ơi sao thế

Nó toàn học thôi…