Đầu đội kê – pi
 
Tay đeo găng trắng
 
Mặc cho trời nắng
 
Giữa ngã tư đường
 
Gậy chỉ bốn phương
 
Người người đi đúng
 
Gậy đưa thẳng đứng
 
Mọi người dừng tay
 
Khi chú dang tay
 
Hai chiều xuôi ngược
 
Phía sau, phía trước
 
Đừng ngại chờ lâu
 
Mọi người nhắc nhau
 
Đợi tay chú chỉ.