- Mẹ có biết ở lớp
 Bạn Hoa không học bài
 Sáng nay cô giáo gọi
 Đứng dậy đỏ bừng tai..

 - Mẹ có biết ở lớp
 Bạn Hùng cứ trêu con
 Bạn Mai tay đầy mực
 Còn bôi bẩn ra bàn..

 Vuốt tóc con mẹ bảo:
 - Mẹ chẳng nhớ nổi đâu
 Nói mẹ nghe ở lớp
 Con đã ngoan thế nào?