Câu đố về thức ăn:

Cây xanh mà trồng đậu xanh
Trồng đậu, trồng hành lại thả lợn vô