Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì đơm lửa rực hồng
Lớn lên hạt ngọc đây trong bị vàng?
(Là hoa gì?)