Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đem thân nương tựa nhà người
Quét nhà, cơm nước, giặt đồ, giữ em?