Câu đố về thực vật và hoa quả:

Hoa gì đơm lửa rực hồng
Lớn lên hạt ngọc đầy trong bị vàng?
(Là hoa gì?)