Câu đố chữ gì:

Bỏ đuôi bé thích bé vui
Nguyên lành đến lớp bạn, tôi chẳng rời
Bỏ đầu là bé nhất rồi
Cả nhà ai cũng hết lời yêu thương?