Hạt gieo tới tấp,
Rải khắp ruộng đồng,
Mà chẳng nảy mầm,
Cũng không ra quả.

Đố là hạt gì?