Câu đố về thực vật:

Không phải sự chẳng phải ni
Sân chùa cửa Phật từ bi nương nhờ
Là cây gì?