Có vòi chẳng phải là voi,
Rình mò cắn trộm no rồi vội bay.

Có vòi chẳng phải là voi, Rình mò cắn trộm no rồi vội bay.