Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Hàng dương lả lướt phơi mình
Bãi gì ở tận Hà Tiên quê nhà?