Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Giấy đỏ mực đen
Rồng bay phượng múa
Tặng hết cho đời
Vui nhà, vui cửa?