Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Hỏi ai thề trước mặt vua:
Đầu thần chưa rụng thì chưa nên hàng?