Câu đố tổng hợp:

Em là màu của lá non
Bỏ đầu đi sẽ lớn khôn nhất nhà
Chia đội nửa dưới lìa ra
Nửa trên còn lại, chẳng là gần nhau
Là gì?